Logowanie Grudzień 13 2019 14:47:17
Nawigacja

Menu główne
NEWSY
INTENCJE MSZALNE

Nasza Parafia
KANCELARIA
GRUPY PARAFIALNE
DUSZPASTERZE
GALERIA

Historia
Patron
O parafii
POSŁUGIWALI W PARAFII
Nasze miasto

Informacje
I Komunia święta
Chrzest
II Komunia święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Pogrzeb
Częste pytania

Różne
Linki
Kontakt

BIERZMOWANIE

W parafii św. Józefa sakrament Bierzmowania udzielany jest raz w roku: zazwyczaj w czerwcu.

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości.

Zwykle przyjmują go: uczniowie klasy III gimnazjum uczęszczający na katechizację.

Czas przygotowania: rozpoczyna się we wrześniu i trwa 10 miesięcy.

Prowadzący w roku 2010/2011: ks. Jarosław Kłosowski

Wymagane dokumenty:

metryka chrztu

prośba o udzielenie sakramentu skierowana do Biskupa Płockiego

indeks kandydata

świadectwo ukończenia katechizacji (dotyczy osób, które ukończyły szkołę)

Kandydat przygotowujący się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania musi spełnić następujące wymagania:

1. Systematycznie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. i podczas uroczystości kościelnych.

2. Uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

3. Systematycznie korzystać z sakramentu pokuty i obejść „Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca”.

4. Uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez animatorów.

5. Dobrze znać pacierz i katechizm.

Świadek Bierzmowania: rodzic lub chrzestny

Bierzmowanie dla dorosłych:

Osoby, które z różnych przyczyn nie przyjęły dotąd sakramentu Bierzmowania, powinny porozumieć się z duszpasterzami, gdzie i kiedy mogą być bierzmowane poza parafią.

Proboszcz ustala z kandydatem formę przygotowania. Kapłan przygotowujący kandydatów kieruje ich do parafii św. Aleksandra w Warszawie, gdzie udziela się sakramentu we wszystkie piątki w ciągu roku, z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca. Jeśli przygotowanie w parafii natrafi na trudności, należy kandydata skierować do ośrodków diecezjalnych, które prowadzą w Warszawie księża misjonarze przy par. Świętego Krzyża, księża redemptoryści przy par. św. Klemensa, księża zmartwychwstańcy przy par. św. Kazimierza oraz duszpasterstwo akademickie przy kościele św. Anny. Skierowanie ma być sporządzone na formularzu kurialnym, na podstawie świadectwa chrztu św. przyjętego w Kościele rzymskokatolickim.

W nagłych wypadkach (np. poważna choroba) bierzmowania może udzielić Proboszcz Parafii.

Wymaga się, aby sakrament Bierzmowania przyjęły osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński oraz kandydaci na rodziców chrzestnych.

Materiały dla Kandydatów przygotowujących się do Bierzmowania, obowiązujące w Diecezji Płockiej: PACIERZ I KATECHIZM

P A C I E R Z

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.

2. A bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Najświętszy Sakrament

4. Pokuta

5. Namaszczenie chorych

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

Pięć warunków sakramentu pokuty

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy życia

4. Spowiedź szczera

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Ofiarowanie pacierza

Ofiaruję Ci, Panie Boże, ten pacierz, na cześć i chwałę Twoją i na zbawienie duszy mojej. Proszę Cię, racz mi dać rozum, zdrowie, bojaźń Boską, przyjaźń ludzką i swoje błogosławieństwo. Rodzicom moim, krewnym, dobrodziejom i przyjaciołom racz dać swoje błogosławieństwo. Obdarz ich zdrowiem, szczęściem i długim życiem. Przyjmij do swego królestwa wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Jezu, ufam Tobie.

W imię Ojca i Syna f i Ducha Świętego. Amen.

Trzy cnoty boskie

1. Wiara; 2. Nadzieja; 3. Miłość

Akty cnót boskich

Akt wiary

Wierzę, o Boże mój, w to wszystko, coś objawił i przez Kościół katolicki podajesz do wierzenia. A dlatego wierzę, że jesteś samą prawdą i omylić nas nie możesz. Boże mój, umocnij wiarę moją.

Akt nadziei

Mam nadzieję, o Boże mój, że przez zasługi Jezusa Chrystusa dasz mi łaskę w tym życiu, a jeśli przykazania Twoje zachowam, chwałę w życiu przyszłym. Boś to sam obiecał, a jesteś w swych obietnicach wierny. Boże, pomnóż nadzieję moją.

Akt miłości

Miłuję Cię, o Boże mój, nade wszystko, bo jesteś nieskończonej miłości godzien, a dla miłości Twojej kocham bliźnich swoich jak siebie samego i z serca odpuszczam wszystkim nieprzyjaciołom swoim. O Boże, daj, abym Cię coraz więcej miłował.

Akt żalu

Żałuję serdecznie, o Boże mój, żem Ciebie, dobroć nieskończoną, grzechami obraził. Brzydzę się nimi i postanawiam nie grzeszyć, za pomocą łaski Twojej świętej, o którą Cię pokornie proszę. Amen.

Cztery cnoty główne

1. Roztropność

2. Sprawiedliwość

3. Umiarkowanie

4. Męstwo

Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa

2. Post

3. Miłosierdzie względem duszy i ciała

Uczynki miłosierne względem duszy

1. Grzeszących upominać

2. Nieumiejących nauczać

3. Wątpiącym dobrze radzić

4. Strapionych pocieszać

5. Krzywdy cierpliwie znosić

6. Urazy darować

7. Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierne względem ciała

1. Głodnych nakarmić

2. Pragnących napoić

3. Nagich przyodziać

4. Podróżnych w dom przyjąć

5. Więźniów pocieszać

6. Chorych nawiedzać

7. Umarłych grzebać

Siedem darów Ducha Świętego

1. Mądrość

2. Rozum

3. Rada

4. Męstwo

5. Umiejętność

6. Pobożność

7. Bojaźń Boża

Siedem grzechów głównych

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo

INNE MODLITWY

Anioł Pański

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. W. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...

K. Oto ja, służebnica Pańska. W. Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo...

K. A Słowo ciałem się stało. W. I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj.

Tajemnice Różańca

I. Tajemnice radosne - odmawia się w poniedziałki i soboty

1. Zwiastowanie NMP

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Jezusa

4. Ofiarowanie w świątyni

5. Znalezienie Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła - odmawia się w czwartki

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie siebie na weselu w Kanie

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne - odmawia się we wtorki i piątki

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie

3. Cierniem ukoronowanie

4. Droga Krzyżowa

5. Śmierć na Krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne — odmawia się w środy i niedziele

1. Zmartwychwstanie Jezusa

2. Wniebowstąpienie

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze nasz... Zdrowaś... Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie, 3 razy:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem!

Akt strzelisty:

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Chwała na wysokości

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

P Y T A N I A K A T E C H I Z M O W E

W co wierzy Kościół?

- Wiara i objawienie -

1. Czym jest wiara?

Wiara jest ufnym powierzeniem się Bogu i przyjęciem całej prawdy, którą On objawił, za drogowskaz i światło swojego życia.

2. Czy za pomocą naszego rozumu możemy poznać Pana Boga?

Możemy poznać Pana Boga jako przyczynę i cel wszystkiego, gdy obserwujemy ład i piękno świata, zastanawiamy się nad głosem sumienia i kierujemy się pragnieniem szczęścia.

3. Dlaczego nie może być sprzeczności miedzy wiarą i rozumem?

Nie może być sprzeczności między wiarą i rozumem, ponieważ i wiara, i rozum pochodzą od Pana Boga.

4. Czym jest Objawienie?

Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi, które dokonuje się w historii przez Jego nadprzyrodzone działanie i słowo. Pełnią Objawienia jest przyjście, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niesie ono ludziom zbawienie, czyli wspólnotę z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.

5. Przez co dokonał się podstawowy przekaz Objawienia Chrystusowego?

Przekaz ten dokonał się przez Tradycję apostolską.

6. W jaki sposób dociera do nas Tradycja apostolska?

Tradycja apostolska dociera do nas dwoma sposobami:

• przez przekaz słowa Bożego w życiu i świadectwie Kościoła (nazywany Tradycją);

• przez Pismo Święte, które jest przekazem tego samego orędzia zbawienia, ale utrwalonego na piśmie.

7.Czym jest Pismo Święte?

Pismo Święte, to księgi spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, bez błędu nauczające prawd, które są konieczne dla naszego zbawienia.

8.Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

Pismo Święte składa się z 73 ksiąg - 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

9.Wymień księgi Nowego Testamentu.

Ewangelie według: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana; Dzieje Apostolskie; Listy św. Pawła: do Rzymian, dwa Listy do Koryntian, do Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, dwa Listy do Tesaloniczan, dwa Listy do Tymoteusza, Tytusa, Filemona; List do Hebrajczyków; List św. Jakuba; dwa Listy św. Piotra; trzy Listy św. Jana; List św. Judy i Apokalipsa.

- Tajemnica Boga -

10. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel świata i nasz najlepszy Ojciec.

11. Jaka jest podstawowa tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego?

Podstawową tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej - jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

- Stworzenie -

12. W jaki sposób powstał świat?

Świat nie powstał ze ślepego przeznaczenia czy przypadku, lecz stworzył go Pan Bóg własną mocą, kierując się swą mądrością i miłością.

13. Co to znaczy stworzyć?

Stworzyć, to znaczy powołać do istnienia z niczego.

14. Dlaczego Bóg stworzył świat?

Bóg stworzył świat, aby objawić swoją chwałę i dać stworzeniom udział w swojej prawdzie, dobroci oraz pięknie.

15. Co chce powiedzieć Pismo Święte przez opowiadanie o stworzeniu świata w ciągu sześciu dni?

Przez opowiadanie o „sześciu dniach" stworzenia Pismo Święte pragnie przekazać, że każda rzecz zawdzięcza swoje istnienie Bogu, od którego otrzymuje własne prawa, dobroć, doskonałość i miejsce w świecie.

16. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością.

17. Kim są aniołowie?

Aniołowie są stworzeniami duchowymi i osobowymi, posiadającymi rozum i wolną wolę. Nieustannie wielbią one Boga, służą Mu i są Jego wysłannikami w wypełnianiu dzieła zbawienia wobec ludzi.

18. Kim jest człowiek?

Człowiek jest stworzeniem, złożonym z duszy i ciała, powołanym do istnienia na obraz i podobieństwo Boże.

19. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obrazi podobieństwo Boże?

Oznacza to, że jest on zdolny do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość.

- Grzech pierworodny -

20. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi?

Grzech ten polegał na tym, że człowiek, skuszony przez szatana, nadużył swej wolności; pozwolił, aby zgasło w jego sercu zaufanie do Stwórcy; chciał być „jak Bóg", zwracając się przeciwko Niemu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim.

21. Jakie skutki pociąga grzech pierwszych rodziców?

Skutkiem grzechu pierwszych rodziców jest zranienie natury ludzkiej, nazywane grzechem pierworodnym.

22. Czym jest grzech pierworodny?

Grzech pierworodny jest w nas stanem pozbawienia pierwotnej świętości i sprawiedliwości, panowania śmierci i skłonności do grzechu; nie jest on grzechem osobistym, lecz zostaje przekazany wraz z naturą ludzką.

23. Kto wyzwolił człowieka ze stanu grzechu i na nowo zjednoczył go z Bogiem?

Uczynił to Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

- Tajemnice ziemskiego życia i zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa -

24. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?

Syn Boży stał się człowiekiem, aby pojednać nas z Bogiem, objawić Jego nieskończoną miłość, uczynić „uczestnikami Boskiej natury" (2P 1,4) i stać się dla nas wzorem świętości.

25. Co oznacza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiemi prawdziwym człowiekiem?

Oznacza to, że jest On współistotnym Ojcu Synem Bożym, który stal się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.

26. Co oznacza imię „Jezus"?

Imię „Jezus", przekazane Maryi podczas Zwiastowania, oznacza po hebrajsku: „Bóg zbawia".

27. W jakim sensie Jezus jest Chrystusem?

Jezus jest Chrystusem - Mesjaszem, ponieważ został posłany na świat przez Ojca i namaszczony Duchem Świętym, aby stać się Zbawcą całej ludzkości.

28. Dlaczego Maryja jest prawdziwie Matką Bożą?

Maryja jest prawdziwie Matką Bożą (Bogurodzicą, Bożą Rodzicielką), ponieważ Ten, którego urodziła, jest odwiecznym Synem Bożym. Już w III wieku chrześcijanie w Egipcie odmawiali modlitwę: „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko...".

29. Co oznacza „Niepokalane Poczęcie"?

Prawda ta oznacza, że Maryja została uwolniona od grzechu pierworodnego od chwili swojego poczęcia, aby mogła wypełnić misję Matki Bożej.

30. Jak Jan Paweł II nazwał najważniejsze wydarzenia życia publicznego Jezusa Chrystusa?

Jan Paweł II nazwał najważniejsze wydarzenia życia publicznego Jezusa Chrystusa „tajemnicami światła", zaliczając do nich w modlitwie różańcowej: 1. Chrzest w Jordanie; 2. Objawienie na weselu w Kanie; 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. Przemienienie na górze Tabor; 5. Ustanowienie Eucharystii.

31. Jakie były okoliczności skazania Jezusa Chrystusa na śmierć?

Jezus Chrystus został oskarżony przez niektórych przywódców Izraela o niezachowanie szabatu i wiary w jedynego Boga, ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym. Dlatego przekazali oni Jezusa prefektowi rzymskiemu Piłatowi, aby Go skazał na śmierć.

32. Gdzie i kiedy został ukrzyżowany Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus został ukrzyżowany za murami Jerozolimy, na wzgórzu Golgota, w wielki piątek, prawdopodobnie w 30 r. n. e. chrz.

33. Jakie „znaki" potwierdzają Zmartwychwstanie Jezusa?

Znakami tymi są: pusty grób, odkryty trzeciego dnia w Jerozolimie przez kobiety, oraz chrystofanie, czyli objawienia zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

34. Czym jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Zmartwychwstanie jest przejściem Jezusa Chrystusa do Boskiego życia w chwale. Z tego powodu Zmartwychwstałego nie ograniczają już czas i przestrzeń; jest On całkowicie wolny w tym, jak i kiedy zechce się objawić.

35. Co oznacza Wniebowstąpienie?

Wniebowstąpienie oznacza wywyższenie ludzkiej natury Jezusa do chwały Boga Ojca. Po czterdziestu dniach, odkąd Zmartwychwstały Jezus objawił się swoim Apostołom, wstąpił On do nieba i siedzi po prawicy Ojca.

36. Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?

W dniu Pięćdziesiątnicy, czyli po upływie siedmiu tygodni od Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Duch Święty zstąpił na Apostołów, udzielając im swoich darów.

37. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, równą Ojcu i Synowi. Posłany przez Ojca i Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania „całej prawdy" (J 16,13) i obdarza nas nowym życiem dzieci Bożych.

38. Jakie są symbole Ducha Świętego?

Są to:

• gołębica, która spoczywa na Chrystusie podczas chrztu;

• woda żywa, która wypływa z Jego boku po śmierci;

• ogień, który przekształca Apostołów w odważnych świadków wiary;

• włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha Świętego;

• namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania.

39. Co sprawia Duch Święty w Kościele?

Duch Święty wciąż buduje, ożywia i uświęca Kościół.

- Kościół Chrystusowy -

40. Czym jest Kościół?

Kościół jest rodziną dzieci Bożych, zjednoczonych z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.

41. Jak powstał Kościół?

Kościół został przygotowany w Starym Przymierzu wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego; ustanowiony poprzez słowa i czyny Jezusa, a przede wszystkim przez Jego Mękę i Zmartwychwstanie; ukazany przez wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

42. Jakie są podstawowe znaki Kościoła Chrystusowego?

Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

43. W jakim sensie Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden, ponieważ:

• ma jednego Pana;

• tworzy jedno Ciało, ożywiane tym samym Duchem;

• wyznaje jedną wiarę i żyje jedną nadzieją;

• posiada wspólne sakramenty;

• jest kierowany przez jedno kolegium biskupów, któremu przewodzi papież.

44. Co to jest ekumenizm?

Ekumenizm jest to ruch na rzecz jedności chrześcijan.

45.Na czym polega świętość Kościoła?

Kościół jest święty, ponieważ:

• jego twórcą jest najświętszy Bóg;

• Chrystus wydał siebie dla jego uświęcenia;

• ożywia go Duch Święty;

• zalicza on do swego grona Maryję i świętych;

• wszyscy jego członkowie są wezwani do świętości.

46.Dlaczego Kościół nazywamy katolickim?

Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ:

• głosi on całość wiary;

• rozdziela pełnię środków potrzebnych do zbawienia;

• jest posłany do wszystkich narodów.

47.W jakim sensie Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski, ponieważ:

• został zbudowany na „fundamencie Apostołów" (Ef 2,20);

• naucza tego, czego nauczali Apostołowie;

• jest kierowany przez biskupów, następców Apostołów, pozostających w jedności z papieżem.

48. Kim jest papież?

Papież, biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest:

• trwałym i widzialnym fundamentem jedności Kościoła;

• zastępcą Chrystusa;

• zwierzchnikiem Kolegium biskupów i pasterzem całego Kościoła.

49. Kim jest biskup?

Biskup jako następca Apostołów jest widzialną głową Kościoła lokalnego (diecezji), a jako członek kolegium biskupów ma udział w odpowiedzialności apostolskiej za cały Kościół.

50. Jak nazywa się Twój biskup twojej diecezji?

Mój biskup diecezjalny nazywa się

Wspomaga(ją) go biskup(i):

51. Kim są kapłani?

Kapłani są współpracownikami biskupów i wraz z nimi odpowiadają za Kościół lokalny.

52. Jaki jest udział osób konsekrowanych w posłannictwie Kościoła?

Osoby konsekrowane, praktykując rady ewangeliczne: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, żyjąc w swojej wspólnocie zakonnej lub stowarzyszeniu.

53. Kim są świeccy w Kościele?

Ludzie świeccy urzeczywistniają swoje powołanie do świętości i apostolstwa poprzez kierowanie sprawami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi po myśli Bożej.

54. Co oznacza świętych obcowanie?

Świętych obcowanie oznacza duchową łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie.

- Życie wieczne -

55. Co wyznajemy w dogmacie o Wniebowzięciu Maryi?

W dogmacie tym wyznajemy, że Maryja po dopełnieniu swego ziemskiego życia została wzięta z ciałem i duszą do nieba, gdzie uczestniczy już w chwale Zmartwychwstania swojego Syna.

56. Co oznacza „ciała zmartwychwstanie"?

„Ciała zmartwychwstanie" oznacza, że przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała, ale w zmartwychwstaniu Bóg obdarzy życiem wiecznym nasze ciało przemienione i zjednoczone z duszą.

57. Co to jest sąd szczegółowy?

Jest to odbywający się zaraz po śmierci sąd Chrystusowy, przez który dusza ludzka:

• bądź uczestniczy bezpośrednio w szczęściu nieba;

• bądź zostaje poddana oczyszczeniu w czyśćcu;

• bądź zostaje potępiona na wieki.

58. Czym jest niebo?

Niebo jest:

• spełnieniem najgłębszych pragnień człowieka;

• stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia;

• pełnym zjednoczeniem z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami i świętymi.

59. Co to jest czyściec?

Czyściec jest stanem tych, którzy potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby wejść do radości nieba.

60. Czym jest piekło?

Piekło jest wiecznym wyłączeniem ze wspólnoty z Bogiem tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego.

61. Na czym będzie polegał Sąd Ostateczny?

Sąd Ostateczny (powszechny) będzie polegał na wyroku - życia wiecznego z Bogiem lub wiecznego potępienia. Jezus Chrystus wyda go na wszystkich ludzi, powracając jako Sędzia żywych i umarłych.

62. Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny?

Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata, jednak tylko sam Bóg zna jego dzień i godzinę.

* * *

Niespokojne jest nasze serce,

dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. (św. Augustyn, 354-430)

* * *

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, (św. Hieronim, 340-420)

II. LITURGIA JAKO CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Jak wiara wyraża się w liturgii Kościoła?

- Liturgia i sakramenty w ogólności -

63. Czym jest liturgia?

Przez liturgię Chrystus kontynuuje w swoim Kościele dzieło naszego odkupienia.

64. Jakie funkcje pełni rok liturgiczny?

W roku liturgicznym, który rozpoczyna się adwentem, a kończy niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata, Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, aż po oczekiwanie Jego chwalebnego przyjścia.

65. Co stanowi centrum czasu liturgicznego?

Centrum czasu liturgicznego stanowi Wielkanoc.

66. Czym jest niedziela?

Niedziela jest:

• dniem Pańskim;

• zasadniczym dniem sprawowania Eucharystii;

• dniem radości i powstrzymania się od pracy.

67. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi, przez który Bóg wchodzi we wspólnotę z człowiekiem, uzdalniając go do wypełnienia jego powołania.

68. Jak dzielą się sakramenty?

Sakramenty dzielą się na:

• sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

o -chrzest, bierzmowanie i Eucharystia;

• sakramenty uzdrowienia - pokuta i namaszczenie chorych;

• sakramenty służące wspólnocie i posłaniu wiernych

o -sakrament święceń i małżeństwo.

- Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego -

69. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to sakrament, który:

• odpuszcza grzech pierworodny;

• daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej;

• włącza w Kościół Chrystusowy;

• stanowi podstawę wspólnoty wszystkich chrześcijan.

70. Kto może chrzcić?

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, kapłan lub diakon. W razie konieczności może ochrzcić każdy, pod warunkiem, że chce uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci.

71. Jak dokonuje się chrzest?

Chrzest dokonuje się przez zanurzenie chrzczonego w wodzie lub polanie wodą jego głowy i wypowiedzenie słów: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

72 Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina:

• aby swoją wiarę mężnie wyznawał i według niej żył;

• aby silniej zjednoczył się z Kościołem;

• aby pełniej włączył się w jego misję.

73. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Bierzmowania udziela biskup. Może on z ważnych przyczyn pozwolić kapłanom na udzielanie tego sakramentu.

74. Jak jest udzielane bierzmowanie?

Biskup namaszcza czoło bierzmowanego krzyżmem, wkłada dłoń na jego głowę i wypowiada słowa: „N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

75. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?

Może go otrzymać, tylko jeden raz w życiu, ochrzczony będący w stanie łaski i gotowy do podjęcia roli świadka Chrystusa w Kościele i w świecie.

76. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

77. W jakim celu Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?

Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, aby utrwalić w niej Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.

78.Kiedy i w jaki sposób Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?

Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy, w wieczerniku jerozolimskim. Wziął wtedy chleb, połamał go i podał Apostołom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane". Następnie wziął kielich z winem, mówiąc: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę".

79. Jak się nazywa Najświętszy Sakrament jako ofiara?

Najświętszy Sakrament jako ofiara nazywa się Mszą Świętą.

80. Co to jest Msza Święta?

Msza Święta jest to ofiara, sprawowana przez kapłana, w której Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina składa siebie Ojcu w mocy Ducha Świętego dla naszego zbawienia.

81.Jakie są zasadnicze części Mszy Świętej?

Msza Święta składa się z dwóch części:

• z liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i słuchanie słowa Bożego;

• z liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie darów chleba i wina, modlitwę eucharystyczną i komunię.

82.Jaki podstawowy warunek winien spełnić ten, kto pragnie przyjąć Komunię Świętą?

Kto pragnie przyjąć Komunię Świętą, powinien znajdować się w stanie łaski, to jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił taki grzech, powinien przed przyjęciem Komunii Świętej przystąpić do sakramentu pojednania.

- Sakramenty uzdrowienia -

83.Co to jest sakrament pokuty i pojednania?

Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, ustanowiony przez Chrystusa w celu nawrócenia i pojednania z Bogiem ochrzczonych, którzy oddalili się od Niego przez grzech.

84. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i po jednania?

Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, w wieczór Niedzieli Zmartwychwstania, gdy ukazał się Apostołom i powiedział do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23).

85. Jakie są warunki sakramentu pokuty?

Są to:

• rachunek sumienia, czyli staranne zastanowienie się nad swoim postępowaniem wobec Boga, bliźnich i samego siebie;

• żal za grzechy - doskonały, gdy jego źródłem jest miłość Boga, lub niedoskonały, jeśli opiera się na innych motywach;

• mocne postanowienie poprawy;

• spowiedź szczera, która polega na wyznaniu grzechów wobec kapłana;

• zadośćuczynienie, czyli naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech.

86.Jakie grzechy należy wyznać w sakramencie pokuty

i pojednania?

Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a których jesteśmy świadomi po starannym zbadaniu swego sumienia. Kościół zaleca także wyznawanie grzechów powszednich, ponieważ pomaga to poddawać się leczącej mocy Chrystusa, kształtować prawe sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami i czynić postępy w życiu duchowym.

87.Przez jakie czyny chrześcijanin może wyrażać ducha pokuty i zadośćuczynić za grzechy?

Czynami pokutnymi są:

• modlitwa;

• jałmużna;

• uczynki pobożności i miłości;

• umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków;

• wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;

• post;

• powstrzymywanie się od zabaw w okresie i dniach pokuty.

88. Czym jest sakrament namaszczenia chorych?

Jest to sakrament przeznaczony do umocnienia laską Chrystusa osób dotkniętych chorobą.

89. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych?

Mogą go otrzymywać wierni, którym zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby lub starości. Ten sam wierny może przyjąć go powtórnie, gdy ponownie choruje lub gdy jego choroba pogłębia się. Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się zmarłym.

90.Kto i w jaki sposób udziela sakramentu namaszczenia chorych?

Sakramentu tego udziela kapłan przez namaszczenie czoła i rąk chorego oraz odpowiednią modlitwę liturgiczną.

- Sakramenty służące wspólnocie i posianiu wiernych –

91.Co to jest sakrament kapłaństwa, czyli święceń?

Jest to sakrament, dzięki któremu uobecnia się jedyne kapłaństwo Chrystusa, a władza i posłanie, powierzone przez Niego Apostołom, są spełniane w Kościele aż do końca czasów.

92.Z jakich stopni składa się sakrament święceń?

Sakrament święceń składa się z trzech stopni: biskupstwa, kapłaństwa (prezbiteratu) i diakonatu.

93.Czym jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest nierozerwalnym przymierzem miłości, poprzez które kobieta i mężczyzna tworzą wspólnotę życia i miłości, będącą znakiem miłości Chrystusa do Kościoła (Ef 5,25).

94.Jakie są według nauki Kościoła katolickiego cechy małżeństwa, których nie wolno wykluczać?

Istotne cechy małżeństwa to: jedność, nierozerwalność i otwarcie na zrodzenie potomstwa.

95.Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa?

Safarzami tego sakramentu są sami narzeczeni, którzy zawierają małżeństwo wobec kapłana i świadków.

* * *

Pokarm ów nazywa się u nas Eucharystie/. Może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki, a ponadto zosta! obmyty z grzechów i narodził się na nowo ora: żyje według przykazań Chrystusa.

(św. Justyn, ok. 155 r.)

Mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cala ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego, niecli korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła.

(św. Siostra Faustyna, 1905-1938)

III. ŻYCIE W CHRYSTUSIE

W jaki sposób wiara pozostaje żywa?

- Sumienie i cnoty chrześcijańskie –

96.Czym powinien kierować się w swoim życiu i postępowaniu chrześcijanin?

Chrześcijanin powinien naśladować Jezusa Chrystusa, kierując się sumieniem, oświeconym Dekalogiem i Ewangelią, a zwłaszcza Chrystusowym Kazaniem na Górze (Mt 5-7).

97.Co to jest sumienie?

Sumienie jest sądem rozumu, nakazującego pełnić dobro, a unikać zła.

98.Co to jest cnota?

Cnota jest to trwale nastawienie umysłu i woli na czynienie dobra.

99.Jak dzielą się cnoty?

Cnoty dzielą się na cnoty ludzkie i Boskie (teologalne).

100.Co to są cnoty ludzkie?

Cnoty ludzkie są trwałymi przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą.

101.Jakie są główne cnoty ludzkie?

Są to cnoty, nazywane kardynalnymi: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie.

102.Co to jest roztropność?

Jest to uzdolnienie rozumu do rozeznawania w każdej okoliczności prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia.

103.Co to jest sprawiedliwość?

Jest to stała i mocna wola oddania tego co jest należne Bogu i bliźniemu.

104.Co to jest męstwo?

Jest to nieugiętość i stałość w dążeniu do dobra. Męstwo uzdalnia człowieka do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy.

105.Co to jest umiarkowanie?

Jest to stała zdolność powściągania zmysłów i zachowania równowagi w używaniu dóbr stworzonych.

106.Co to są cnoty Boskie (teologalne)?

Są to wiara, nadzieja i miłość, czyli cnoty, które odnoszą się wprost do Boga, usposabiając do życia w jedności z Trójcą Świętą.

107.Co to jest wiara?

Dzięki tej cnocie wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam objawił, a co Kościół podaje do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą Prawdą.

108.Co to jest nadzieja?

Dzięki tej cnocie z trwałą ufnością pragniemy i oczekujemy od Boga życia wiecznego, pokładając naszą ufność w obietnicach Chrystusa i w pomocy Ducha Świętego.

109.Co to jest miłość?

Dzięki tej cnocie miłujemy Boga nade wszystko, a naszych bliźnich, ze względu na miłość Boga, jak siebie samych.

110.Co to są dary Ducha Świętego?

Dary Ducha Świętego to: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Uzdalniają one człowieka do pełnienia woli Bożej.

111.Czym jest łaska?

Łaska jest darmowym darem Boga, uzdalniającym nas do uczestnictwa w Jego życiu.

112.Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży. który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

- Grzech -

113.Co sprawia grzech?

Grzech przeciwstawia się miłości Boga, rani godność dziecka Bożego w człowieku, godzi w Kościół i ludzką solidarność.

114.Co to jest grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny jest zerwaniem przymierza z Bogiem przez świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.

115.Co to jest grzech powszedni?

Grzech powszedni jest to przekroczenie przykazań w małej rzeczy lub w rzeczy poważnej, ale nie w pełni świadomie czy też dobrowolnie.

116.Dlaczego niektóre grzechy są nazywane głównymi?

Pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo są nazywane grzechami głównymi, ponieważ są przyczyną innych grzechów i wad.

- Wyjaśnienie Dekalogu -

117.Co wyraża Dekalog?

„Dekalog", czyli „dziesięć słów", przykazań Bożych, wyraża podstawowe obowiązki człowieka względem Boga i bliźniego.

118.Jak dzieli się Dekalog?

Dekalog dzieli się na dwie części:

• pierwsze trzy przykazania dotyczą miłowania Boga;

• siedem następnych - naszych bliźnich.

119.Czego zabrania Bóg, gdy nakazuje: „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną" (Wj 20,2)?

Pierwsze przykazanie zakazuje:

• politeizmu (wielobóstwa) i bałwochwalstwa, które ubóstwiają to, co nie jest Bogiem, a więc stworzenia, władzę, pieniądz, a niekiedy nawet szatana;

• zabobonu, który przejawia się w różnych formach wróżbiarstwa, magii, czarów i spirytyzmu;

• świętokradztwa, które znieważa (profanuje) osoby lub rzeczy święte, przede wszystkim Eucharystię;

• ateizmu, który odrzuca istnienie Boga z powodu błędnego rozumienia wolności ludzkiej;

• agnostycyzmu, według którego o Bogu nic nie wiadomo.

120.Co nakazuje przykazanie: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno"?

Drugie przykazanie Boże nakazuje szacunek dla imienia Bożego. Święte imię Boże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławić i uwielbiać. Zakazane jest natomiast:

• posługiwanie się nim w celu popełnienia zła;

• bluźnierstwo, czyli wypowiadanie przeciw Bogu słów nienawiści i mówienie źle o Nim;

• niewierność wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga.

121.Do czego zobowiązuje przykazanie: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"?

Trzecie przykazanie zobowiązuje chrześcijan do:

• świętowania niedzieli oraz innych świąt nakazanych przez uczestnictwo w Eucharystii;

• przeżywanie radości i miłości braterskiej właściwej dniowi Pańskiemu;

• należyty odpoczynek duchowy i fizyczny.

122.Co nakazuje przykazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją"?

Czwarte przykazanie Boskie nakazuje czcić i szanować naszych rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg dla naszego dobra - udzielił swojej władzy.

123.Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

Dzieci są zobowiązane wobec rodziców do miłości, szacunku, wdzięczności i posłuszeństwa. Dzieci starsze powinny okazywać rodzicom pomoc moralną i materialną w starości, chorobie i innych potrzebach.

124.Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?

Rodzice, mają obowiązek kochać i szanować swoje dzieci jako osoby ludzkie i dzieci Boże. Są odpowiedzialni za ich wychowanie i przekazanie im wiary przez dobry przykład, katechezę rodzinną i uczestniczenie w życiu kościelnym.

125.Co nakazuje przykazanie: „Nie zabijaj"?

Piąte przykazanie nakazuje szacunek wobec życia ludzkiego, które ze swej natury jest święte, bowiem dla swego zaistnienia domaga się stwórczego działania Boga.

126.Czego zakazuje piąte przykazanie?

Piąte przykazanie zakazuje;

• zabójstwo i współdziałanie z nim;

• przerywanie ciąży i współdziałanie w nim;

• eutanazji, czyli zamierzonego położenia kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających;

• samobójstwa i dobrowolnego współdziałanie z nim.

127.Jakie mamy obowiązki wobec ciała?

Mamy obowiązek - wystrzegając się kultu ciała - troszczyć się o zdrowie fizyczne. Nie wolno używać narkotyków, oraz nadużywać alkoholu, tytoniu, leków i żywności.

128.Co nakazuje przykazanie: „Nie cudzołóż"?

Szóste przykazanie nakazuje życie w czystości, czyli w panowaniu nad sobą i harmonii serca.

129.Czego domaga się szóste przykazanie?

Szóste przykazanie:

• domaga się zachowania poczucia wstydu;

• broni przed pożądliwością w myślach i pragnieniach;

• wyzwala od erotyzmu i próżnej ciekawości.

130.Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości?

Do grzechów pozostających w głębokiej sprzeczności z czystością, należą; gwałt, czyny homoseksualne, prostytucja, cudzołóstwo, współżycie przedmałżeńskie, pornografia i masturbacja.

131.Co nakazuje przykazanie: „Nie kradnij"?

Siódme przykazanie nakazuje poszanowanie dóbr innych przez praktykowanie sprawiedliwości, miłości i solidarności. Domaga się:

• zwrócenia rzeczy bezprawnie nabytej:

• naprawienia popełnionej niesprawiedliwości;

• przestrzegania zawartych umów.

132.Czego zakazuje siódme przykazanie?

Siódme przykazanie zakazuje kradzieży, która polega na przywłaszczeniu sobie dobra drugiego człowieka wbrew jego woli.

133.Czego domaga się przykazanie: „Nie mów fałszywego

świadectwa przeciw bliźniemu swemu'"?

Ósme przykazanie domaga się:

• poszanowania prawdy;

• zachowania tajemnic powierzonych w sekrecie;

• wiernego strzeżenia tajemnic zawodowych.

134.Czego zakazuje ósme przykazanie?

Ósme przykazanie zakazuje:

• kłamstwa - zarówno indywidualnego, jak i w środkach społecznego przekazu;

• krzywoprzysięstwa;

• obmowy, czyli szerzenia złych wiadomości o drugiej osobie;

• oszczerstwa, czyli mówienia nieprawdy zniesławiającej drugiego;

• propagandy i fałszywej reklamy.

135.Jakie są wykroczenia przeciw dziewiątemu przykazaniu?

Są to:

• cudzołóstwo;

• rozwód.

136.Czego zabrania dziesiąte przykazanie?

Dziesiąte przykazanie zabrania chciwości, czyli nie-umiarkowanego pożądania dóbr innych, i zazdrości, czyli smutku doznawanego z powodu dobra innych osób.

- Wyjaśnienie przykazań kościelnych –

137.Do czego zobowiązuje przykazanie: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych"?

Pierwsze przykazanie kościelne zobowiązuje do świętowania niedzieli oraz innych świąt nakazanych przez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymywanie się od wykonywania prac lub zajęć niekoniecznych.

138.Jakie czynności są dozwolone w niedzielę i inne święta

nakazane?

Dozwolone są tylko czynności konieczne, czyli związane z wypełnieniem obowiązków rodzinnych, lub inne usługi o dużej użyteczności społecznej.

139.Jakie święta nakazane obowiązują w Polsce?

W Polsce, oprócz niedziel, świętami nakazanymi są: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 Xli), Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I), Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII) i Uroczystość Wszystkich Świętych (I XI).

140.Czego domaga się przykazanie kościelne: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty"?

Drugie przykazanie kościelne domaga się od chrześcijanina uznawania w swoim życiu wartości sakramentu pokuty i pojednania.

141.Co określa przykazanie: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą"?

Trzecie przykazanie określa minimum w przyjmowaniu Komunii Świętej i ukazuje jej związek z Paschą Jezusa Chrystusa. Kościół zaleca jednak przyjmowanie Najświętszego Sakramentu w niedzielę i inne dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie.

142.Do czego zobowiązuje przykazanie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach"?

Czwarte przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do zachowania ducha pokuty i zawierzenia miłosierdziu Bożemu.

143.Kogo i kiedy obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki roku i w środę popielcową osoby, które ukończyły 14 rok życia. Zaleca się ją także we wigilię Bożego Narodzenia.

144.Kogo i kiedy obowiązuje post?

Post obowiązuje w środę popielcową i w Wielki Piątek wszystkich katolików między 18. a 60. rokiem życia.

145.Jak określamy czas pokuty w Kościele?

Czasem pokuty w Kościele są: wielki post i wszystkie piątki w ciągu roku. Katolicy powinni wtedy w sposób szczególny praktykować czyny pokutne, co wyraża się m.in. w powstrzymywaniu się od zabaw.

146.O czym przypomina przykazanie: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła".

Piąte przykazanie kościelne przypomina, że wierni mają obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Chrześcijanie podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo narodzonych. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Krótko mówiąc: czym dusza w ciele, tym w świecie chrześcijanie.

(List do Diogeneta, II w.)

Kochać znaczy chcieć dla kogoś dobra.

(Św. Tomasz z Akwinu, 1225-1274)

Gdy zanika wrażliwość na Boga, zostaje też zagrożona i zniekształcona wrażliwość na człowieka.

(Jan Paweł II. 1920-2005)

IV. MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Jak pogłębiać życie wiary przez modlitwę?

147.Czym jest modlitwa?

Modlitwa jest rozmową z Bogiem.

148.Jakie są najważniejsze formy modlitwy chrześcijańskiej?

Są to: błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy.

149.Czym jest błogosławieństwo?

Błogosławieństwo jest odpowiedzią człowieka na dary Boże.

150.Jak można określić adorację?

Adoracja jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem.

151.Co wyrażamy przez modlitwę prośby?

Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość, że:

• nie decydujemy o naszym początku;

• nie jesteśmy panami naszego losu;

• nie stanowimy sami dla siebie celu, lecz naszym przeznaczeniem i celem jest Bóg.

152.Kiedy składamy dziękczynienie Bogu?

Każde wydarzenie i każda potrzeba są dla chrześcijanina okazją do dziękczynienia Bogu. Kościół składa dziękczynienie nieustannie, zwłaszcza sprawując Eucharystię.

153.Co to jest modlitwa uwielbienia?

Uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek wystawia Boga dla Niego samego.

154.Która z modlitw jest najdoskonalsza?

Najdoskonalszą modlitwą jest „Ojcze nasz", zwana inaczej „Modlitwą Pańską", ponieważ nauczył nas jej sam Jezus Chrystus.

***

Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 1873-1897)

***

„Życie jest przygodą - idź za nią; życie jest szczęściem - pomóż mu; życie jest życiem - broń go".

(BI. Matka Teresa z Kalkuty. 1910-1997)

Msze Święte

Niedziela
8.00 10.00 12.00 16.00 19.00

Dni powszednie
7.00 18.00
Linki


Odwiedziło nas osób

Publikowanie treści bądź zdjęć tej witryny - w całości lub jej części - bez wiedzy autora ZABRONIONE

Copyright Duszpasterze © 2011